Komu je služba určena

Sociální služba je určena dětem ve věku 1–7 let, které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denního stacionáře:

 • dětem s chronickým onemocněním,
 • se zdravotním postižením,
 • kombinovaným postižením (vyjma smyslového postižení),
 • mentálním postižením,
 • s tělesným postižením,
 • s chronickým duševním onemocněním /PAS/.

Poslání služby

 • Poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet,
 • aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti,
 • aby mohly navštěvovat optimální školská zařízení.

Cíle služby

Cílem služby je poskytovat dětem službu odpovídající jejich schopnostem, potřebám a přáním, vytvářet dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků v běžném prostředí a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí v nejvyšší možné míře.

Základní činnosti

Dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách, poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytování sociální služby

Individualita

Dbáme na individuální přístup a spolupráci. Ctíme jedinečnost každého uživatele služeb a přistupujeme k němu bez jakékoliv přepjatosti a předsudků.

Partnerství

Respektujeme práva uživatelů, zároveň dbáme na dodržování stanovených pravidel a povinností. Každému dáváme prostor ke spolurozhodování o způsobu poskytování služby.

Otevřenost a spolupráce

Jsme tolerantní k odlišným názorům uživatelů, společně hledáme optimální řešení jejich životní situace. Využíváme síť dostupných služeb.

Bezpečí a stabilita

Jednáme vždy citlivě s ohledem na soukromí uživatele. Respektujeme důvěrnost a zachováváme mlčenlivost.

Podpora

Podporujeme uživatele při vytváření a udržovaní vztahů se společností, navazování přátelských, rodinných a mezilidských vztahů.

Odbornost

Poskytujeme služby a péči kvalifikovaným personálem na základě nejnovějších poznatku z oblasti péče o dítě.

Jak naše služba funguje

 • Služba denního stacionáře je poskytována ambulantní formou.
 • Provozní doba stacionáře je každý pracovní den od 7.00–16.30 hod.
 • Kapacita zařízení je 6 míst.

Úhrada za služby

Ceny jsou koncipovány v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a v souladu s jejími aktualizacemi.

Výpočet výše úhrady za služby je vždy součástí uzavřené smlouvy každého uživatele.

Služba denního stacionáře je poskytována dle platného ceníku a spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Služba bude v provozu od 1. 1. 2024

Kde nás najdete

Denní stacionář je umístěn v přízemí budovy Dětského centra Liberec na adrese:

Pracovní doba:

Každý pracovní den od 7.00–16.30 hod.

Kapacita zařízení je 6 míst