ZDVOP Paprsek poskytuje ochranu a pomoc ohroženým dětem ve věku od 0 do 18 let. Jedná se o děti:

 • které se ocitly bez jakékoliv péče;
 • jejichž život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy;
 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku;
 • které jsou tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané;
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva;
 • které požádají o ochranu svého života a dalších svých práv.

Zařízení poskytuje odbornou pomoc a podporu také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně tedy také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Děti jsou do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímány:

 • Na základě rozhodnutí soudu.
 • Na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
 • Požádá-li o to dítě.

Poslání

 • Zajistit ochranu a pomoc dítěti v nouzi nebo v krizi, zejména jsou-li ohrožena jeho základní práva, a to formou dočasného pobytu po dobu nezbytně nutnou.
 • Pomáhat dětem a jejich rodinám při řešení situace, která vedla k umístění dítěte do zařízení.

Hlavní cíl

Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, do náhradní rodinné péče, případně do péče, která bude nejlépe odpovídat jejich potřebám.

Dílčí cíle

 • Zajistit okamžitě i během celého pobytu bezpečné prostředí, zázemí i ochranu dětem, které z různých důvodů nemohou být dočasně se svou rodinou nebo blízkými osobami a ocitly se v nouzi nebo v krizi.
 • Podporovat vztahy a kontakty dětí s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, osobami příbuznými či jinak dítěti blízkými, je-li takový kontakt v souladu se zájmem dítěte.
 • Spolupracovat s rodinou a příslušným orgánem sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD), případně s dalšími orgány či organizacemi na tom, aby pobyt dítěte umístěného v ZDVOP byl co nejkratší a byl umožněn návrat dítěte do původní biologické rodiny.
 • Pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany hledat nejlepšího možného řešení pro toto dítě (tj. prioritní náhradní rodinná péče).
 • Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb umístěného dítěte, včetně poskytování ubytování, ošacení, výchovné péče, vytvářet podmínky pro zájmovou činnost, zajišťovat zdravotní služby, psychologickou a poradenskou pomoc, pomoc při přípravě na školní vyučování.

Zásady činnosti ZDVOP

 • LIDSKÁ PRÁVA A SPOLUPRÁCE

  Hájit zájmy a práva dítěte. Postupovat vždy v souladu s Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a etickým kodexem zařízení. Interdisciplinárně spolupracovat s odborníky při pomoci dítěti.

 • OTEVŘENOST

  Jednat otevřeně ve vztahu k dětem a jejich rodinám. Informovat včas, pravdivě a dostatečně děti i rodiny nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech.
  Vnímat dítě a rodinu jako celek.

 • PARTNERSTVÍ

  Naslouchat přáním dětí a jejich rodinám. Zachovat si nehodnotící postoj. Vést rodinu umístěného dítěte k aktivnímu a samostatnému řešení situace.

 • RESPEKT

  Respektovat názor dětí s ohledem na jejich biologický věk a jejich rozumové schopnosti. Zapojovat děti do rozhodování o svém životě s ohledem na jejich rozumovou vyspělost.

 • INDIVIDUALITA

  Plnit individuální potřeby dítěte. Rozvíjet dovednosti a samostatnost s přihlédnutím na individualitu každého dítěte.

 • ODBORNOST

  Poskytovat služby a péči kvalifikovaným personálem na základě nejnovějš