Prohlášení o ochraně oznamovatelů

ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
(prohlášení č. 1 platné ode dne 01. 09. 2023)

Povinný subjekt: Dětské centrum Liberec se sídlem: Pekárkova 527/5, 460 15 Liberec 15, IČO: 71294392 (dále jen „povinný subjekt“)

Povinný subjekt za účelem naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedl vnitřní oznamovací systém a určil příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení od oznamovatelů o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů, přičemž je vázána mlčenlivostí (vč. mlčenlivosti vůči povinnému subjektu), důsledně chrání totožnost oznamovatele a dalších osob, jakož i informace uvedené v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Příslušná osoba: Ing. Mgr. Petra Pavelková kontaktní e-mail: oznameni@ochrana-oznamovatele.cz kontaktní telefon: +420 777 072 276 (dále jen „příslušná osoba“)

Oznamovatelem je dle zákona o ochraně oznamovatelů fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu prostřednictvím příslušné osoby, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Oznámením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je oznámení o možném protiprávním jednání učiněné příslušné osobě, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má:

  • znaky trestného činu,
  • znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb; povinného auditu a jiných ověřovacích služeb; finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy; přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu příslušné osoby, telefonicky (vč. WhatsApp) na kontaktní telefon příslušné osoby nebo osobně do zabezpečené schránky umístěné u hl. vchodu budovy Dětského centra Liberec.

Povinný subjekt prohlašuje, že budou dodrženy všechny zákonné povinnosti, zejména pak nebude vyzrazena totožnost oznamovatele bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Prohlášení o ochraně oznamovatelů (PDF; 528,86 kB)