Činnost se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Poskytovaná odborná péče

Zdravotní a pediatrická péče

Poskytujeme léčebně preventivní péči dětem s dočasnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy.

Zajišťujeme péči dětem s kombinovaným postižením a se zvláštními potřebami. Jedná se o děti např. s postižením CNS, s vývojovými vadami, smyslovými vadami, chromozomálními vadami, děti s poruchami autistického spektra, děti s PEG atd.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a dle jeho potřeb. Děti s těžkým typem postižení a závažnými vývojovými vadami vyžadují specifickou ošetřovatelskou péči a lékařský dohled.

Spolupracujeme s odbornými ambulancemi v Liberci a okolí i s klinickými pracovišti v Praze.

Výchovná činnost

Zajišťují s dětmi denně dětské sestry. Kromě ošetřovatelské péče se věnují rozvoji jednotlivých složek výchovy dítěte.

Rehabilitační péče a fyzioterapie

Je poskytována dětem, mající jak běžné obtíže (opožděný motorický vývoj, vadné držení těla, ortopedické poruchy atd.), tak i velmi vážné onemocnění (postižení centrálního nervového systému, DMO atd.).

Logopedická péče

Logopedická péče je poskytována dětem s poruchou řeči (řečové vady, špatná výslovnost).

Psychologická péče

Vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, poradenství pro rodinu.

Poradenská činnost

Výchovné poradenství a řešení krizových situací dítěte, osob odpovědných za výchovu a rodiny v návaznosti na péči o dítě.

Pracovní tým

O děti pečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen dětskými a všeobecnými sestrami a sociální pracovnice.

Za dětmi dále dochází pediatr, fyzioterapeut, klinický psycholog, psychoterapeut, logoped a speciální pedagog.

Snažíme se vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo nám v minimalizaci psychické deprivace dětí.

Naší snahou je hledání optimálních postupů pro zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte v našem zařízení a umožnění brzkého návratu do vlastní funkční rodiny. Abychom mohli tento zásadní cíl naplnit, musíme usilovat o kvalitní spolupráci s biologickou rodinou. Rodičům nabízíme odborné poradenství v oblasti zdravotní, psychologické nebo sociální. Aby nedocházelo ke zpřetrhání emocionálních vazeb mezi dítětem a rodičem, umožňujeme v případě zájmu každodenní návštěvy v našem zařízení. Pokud však biologická rodina neprojevuje o dítě zájem či není schopna zajistit mu nezbytné zázemí, snažíme se spolupracovat při umísťování dětí do náhradní rodiny. V tomto směru spolupracujeme s pracovnicemi náhradní rodinné péče Krajského úřadu Libereckého kraje a příslušných obecních úřadu obce s rozšířenou působností, se soudy a dalšími zainteresovanými odborníky tak, aby pobyt dětí v našem zařízení byl minimalizován na nejnutnější dobu pobytu.

Co je náhradní rodinná péče (dále jen „NRP“)?

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj.

Náhradní rodinná péče se v Česku uskutečňuje ve čtyřech právních režimech

Svěření do péče jiné osoby

Soud může svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než jsou rodiče, pokud tato osoba se svěřením dítěte do své péče souhlasí a poskytne záruku zdárné výchovy dítěte. Při výběru vhodné osoby dá soud obvykle přednost příbuznému dítěte. Může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký a k němuž má dítě vytvořený citový vztah.

Osvojení (adopce)

Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do matriky – knihy narození. Osvojitelé jsou ovšem povinni informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodné, nejpozději však do zahájení školní docházky.

Pěstounská péče

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Není vyloučen styk dítěte s původními rodiči, zletilostí dítěte pěstounská péče zaniká. Pěstouni zastupují dítě v běžných věcech, v případě mimořádných záležitostí musí žádat souhlas rodičů. Pěstouni respektují vlastní rodiče dítěte a umožňují jim kontakt s jejich dítětem.

Poručenství

Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (a tedy nejsou nositeli rodičovské zodpovědnosti).

Poručník vystupuje v roli zákonného zástupce dítěte. Povinností poručníka je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Ustanovený poručník může, ale nemusí o dítě osobně pečovat. Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má nárok na dávky pěstounské péče. Pokud je dítě nejprve umístěno v pěstounské péči, v jejímž průběhu dojde ke změně podmínek, například rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, mohou být stávající pěstouni ustanoveni poručníky. Mezi poručníkem a dítětem ze zákona nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Poručníkovi nevzniká k dítěti vyživovací povinnost. Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. Poručník podává soudu zprávy o poručenci, zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.

Každý, kdo se chce stát žadatelem o náhradní rodinnou péči, musí nejdříve kontaktovat sociální odbor na městském úřadě podle místa svého trvalého bydliště. Sociální pracovnice mu sdělí informace o dalším postupu při podání žádosti.

Poradenská činnost

Nabízíme pomoc rodičům nebo rodinným příslušníkům, kteří potřebují pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě, popřípadě v ošetřování dítěte se specifickými potřebami.

Snažíme se být nápomocni nově vzniklým rodinám, které se na nás mohou obracet v otázkách sociálních, zdravotních, výchovných či psychologických.

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy naleznete na webových stránkách:

Kontakty na orgány sociálně-právní ochrany dětí v Libereckém kraji: