ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek při Dětském centru Liberec provozuje svou činnost na základě pověření v rámci výkonu sociálně-právní ochrany vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje ode dne 1. 9. 2016.

Základním cílem je

 1. návrat dítěte do biologické rodiny
 2. pomoc rodinám při řešení krizové situace, která vedla k umístění dítěte do zařízení

Poslání

Poslání zařízení spočívá v zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.
Nahoru
Cílová skupina

Cílová skupina

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen, ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo jde-li o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Cílovou skupinou ZDVOP jsou ohrožené děti od 0 do 18 let a jejich rodiny, převážně z Libereckého kraje. V nutných případech je pomoc poskytována i dětem ze vzdálenějších krajů ČR a dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

ZDVOP poskytne odpovídající pomoc každému dítěti, které se na ně obrátí s žádostí o ochranu svého života a dalších svých práv. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Cílovou skupinou jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného do zařízení nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem co nejrychlejšího návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Kapacita zařízeníje 20 lůžek.

Nahoru
Hlavní zásady činnosti

Hlavní zásady činnosti ZDVOP

 • Hájit oprávněné zájmy, potřeby a práva dítěte (dle Úmluvy o právech dítěte) Postupovat v souladu s Etickým kodexem zaměstnance. Naslouchat dětem a respektovat jejich názor a právo na soukromí. Chránit důstojnost dítěte. Potřeby dítěte jsou vždy na prvním místě.
 • Reagovat na individuální potřeby dětí.
  Rozvíjet jejich dovednosti a samostatnost s přihlédnutím na individualitu každého dítěte. Respektovat názor dětí s ohledem na jejich biologický věk a jejich rozumové vlastnosti.
 • Jednat otevřeně ve vztahu k dětem i jejich rodinám.
  Informovat včas, dostatečně a pravdivě děti i rodiny o důležitých skutečnostech. Zapojovat do rozhodování o svém životě i děti.
 • Vnímat dítě a rodinu jako celek. Pracovat s celým rodinným systémem, dítě je vždy středem zájmu.
  • Vést rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace – vždy je snaha s rodinami pracovat na principu spolupráce. Přestože některé rodiny přicházejí do zařízení na základě soudního rozhodnutí, snažit se i v těchto případech rodinu posílit v tom, že je především na ní, na všech jejích členech, jakým směrem se jejich život bude dále ubírat. Rodina je podporována a motivována k tomu, aby řešení nacházela co nejvíce sama a také se na jejich realizaci co nejvíce podílela.
  • Pracovat s respektem ke schopnostem a možnostem klientů a k jejich právu na svobodu volby – v každé životní situaci se pečlivě vyhodnocuje, s čím je schopna si rodina poradit sama a v které fázi řešení problému bude potřeba naší odborné pomoci. Hlavním cílem je posilovat zodpovědnou a svobodnou volbu klientů v řešení problémové situace.
  • Zachovat si nehodnotící postoj, postoj neutrality ke všem zúčastněným stranám – nehodnotící, na proces a na řešení problému orientovaný přístup bez hledání viníka. Snaha vědomě nebýt na straně nikoho z dospělých členů rodiny. Nestranná pozice tak umožňuje vnímat situaci z nadhledu a tím reflektuje spravedlivý, nestranný přístup ke všem aktérům dané problematické situace.
 • Komplexní přístup = spolupráce všech osob, institucí a organizací, které s rodinou spolupracovali nebo by spolupracovat s ohledem na jejich situaci mohli – hledání jednotného (společně zaměřeného) řešení. Cílem je vytvořit jednotný rámec řešení problémové situace pro všechny participující subjekty.

Poskytujeme pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dítěte.

Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra.

Tel.: 485 105 690
Email: info@dc-liberec.cz
ADRESA / FAKTURAČNÍ ADRESA
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Účet finančních darů: 5625122 / 0800 (Česká spořitelna)

UŽITEČNÉ ODKAZY
Kontakty
Ke-stažení